Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00780/18-102
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Tachov
Čas dražby:25.9.2019 10:00
Obec::Stráž
Nejnižší podání:233.333,- Kč
Dražební jistota:30.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovitých věcech povinného, a to:

- pozemek parcela č. 247/4, orná půda o výměře 29705 m²,
- pozemek parcela č. 247/6, orná půda o výměře 3723 m²,
- pozemek parcela č. 329/7, orná půda o výměře 22358 m²,
- pozemek parcela č. 480/3, orná půda o výměře 11573 m²,
- pozemek parcela č. 767/5, ostatní plocha o výměře 656 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 18 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Stráž, kat. území Olešná.

Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Pozemek parc.č. 480/3 se nachází severovýchodně od zastavěného území. Na pozemku se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Pozemek je dle Územního plánu zařazen v plochách koridory územních rezerv – dopravní a technické infrastruktury.

Pozemky parc.č. 329/7 a 767/5 se nachází východně od zastavěného území. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, ani venkovní úpravy. Na pozemku parc.č. 767/5 se nachází trvalé porosty. Jedná se o zemědělské pozemky.

Pozemky parc.č. 247/4 a 247/6 se nachází jižně od zastavěného území. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jedná se o zemědělské pozemky.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek