Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00771/19
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:
Obec::Kaňovice
Nejnižší podání:252.167,- Kč
Dražební jistota:30.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
!!! NEDRAŽÍ SE !!!

Dražba byla odročena na neurčito z důvodu podaného návrhu na zastavení a odklad exekuce.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech a to:

- pozemek parcela č. 136/7, orná půda o výměře 1221 m²,
- pozemek parcela č. 136/8, orná půda o výměře 1222 m²,
- pozemek parcela č. 136/9, orná půda o výměře 2444 m²,
- pozemek parcela č. 143/7, ostatní plocha o výměře 131 m²,
- pozemek parcela č. 176/7, orná půda o výměře 387 m²,

zapsaných na listu vlastnictví 103 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Kaňovice, katastrální území Kaňovice.

Znalcem bylo zjištěno nadzemní vedení VVN, vedoucí v jižní části přes pozemky parc.č. 136/7, 136/8, 136/9. Právo odpovídající věcnému břemenu není ke dni vydání dražební vyhlášky zapsáno v Katastru nemovitostí ČR.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
- oplocení kolem pozemků parc.č. 143/7 a parc.č. 176/7. Oplocení je částečně dřevěné, částečně pletivo na ocelových sloupcích, povětšinou ve špatném stavu

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Jedná se o soubor pozemků situovaný v západní části zastavěného území obce Kaňovice, při hlavní komunikaci, pozemky parc.č. 136/7, 136/8, 136/9 jižně od této komunikace, z ní přístupny, pozemky parc.č. 143/7 a 176/7 severně od této komunikace. Pozemek parc.č. 143/7 je pás podél této komunikace, z ní přístupný, pozemek parc.č. 176/7 je pozemek bez příjezdu, s přístupem pouze po pozemcích jiných vlastníků, za domem čp.51, rovněž ve vlastnictví třetí osoby. Zástavba v okolí je tvořena objekty individuálního bydlení.

V platném ÚP jsou všechny pozemky vedeny v plochách SB- Plochy smíšené obytné, s hlavním a převládajícím využitím pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech. Pozemky p.č. 136/7, 136/8 a 136/9 jsou dále vymezeny v ploše změn Z32.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek