Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00010/20-007
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Bruntál
Čas dražby:17.12.2020 11:00
Obec::Moravskoslezský Kočov
Nejnižší podání:220.800,- Kč
Dražební jistota:20.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu nemovitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Ing. Bc. Bohumil Ježek, IČ: 45545197, Komenského 220, 534 01 Holice v Čechách, insolvenční správce dlužníka: Michal Havlík, IČ: 74121766, nar. 25.10.1978, bytem Moravský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 259/1, zahrada o výměře 1230 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 215 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Moravskoslezský Kočov, katastrální území Moravský Kočov.

Přes pozemek vede vedení VN a na pozemku se nachází betonový sloup VN. Právo odpovídající věcnému břemenu není zapsáno v Katastru nemovitostí ČR.

Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Bruntál, v obci Moravskoslezský Kočov, poblíž zastávky bus „Moravskoslezský Kočov, točna“ a stavby rodinného domu č.p. 21. Přes pozemek vede vedení VN a na pozemku se nachází betonový sloup VN. Pozemek je dle Územního plánu zařazen v plochách SO – plochy smíšené obytné.

Dle územního plánu:
Hlavní využití:
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná prostranství.

Přípustné využití:
- pozemky rodinných domů
- pozemky bytových domů
- pozemky staveb občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, pro
péči o rodinu, pro zdravotní služby, pro kulturu, pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, pro obchodní prodej s prodejní plochou do 500 m² prodejní plochy, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování, stravování, nevýrobní služby, vědu a výzkum, včetně související dopravní a technické infrastruktury
- pozemky veřejných prostranství včetně související dopravní a technické infrastruktury (např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.)
- pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň) a včetně pozemků staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např.autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, garáže)
- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technické infrastruktury (např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě)
- pozemky staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí okolního území
- pozemky staveb pro zemědělství (např. staveb pro skladování sena, slámy, zemědělských produktů, zahradních výpěstků, krmiv, zemědělské techniky, zahradního nářadí a techniky a stavby včelínů)
- pozemky staveb doplňkových ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány, bazény, apod.)
- pozemky vodních nádrží, toků a náhonů, staveb na vodních tocích

Nepřípustné využití :
- pozemky staveb a zařízení pro průmysl, energetiku a pro těžbu nerostů
- pozemky staveb pro zemědělství – staveb pro hospodářská zvířata (stavby k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům s kapacitou větší než 3 dobytčí jednotky)
- pozemky skladových areálů, staveb a zařízení technických služeb
- pozemky stavby obchodního prodeje o výměře větší než 500 m² prodejní plochy
- pozemky čerpacích stanic pohonných hmot
- pozemky myček, autobazarů, autoservisů, pneuservisů
- pozemky staveb a zařízení pro sběr druhotných surovin
- pozemky zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek