Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00002/21-004
Druh nemovitosti:Rekreační objekt
Okres:Karviná
Čas dražby:14.4.2021 10:00
Obec::Havířov
Nejnižší podání:140.000,- Kč
Dražební jistota:15.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu nemovitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Pavla Doleželová, notářka, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Radomil Višňovský, nar. 09.08.1954, posl. bytem U Stromovky 419/68, 736 01 Havířov, zemřelý dne 06.03.2018.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- stavba bez čp/če, způsob využití rod. rekr., na parcele č. 3673/17, LV 10001,

zapsané na listu vlastnictví č. 3518 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, katastrální území Havířov-město.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří vedlejší stavba o zastavěné ploše 8 m² a přípojky inženýrských sítí (elektro přípojka).

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Předmětem dražby je stavba bez čp/če - rodinná rekreace na pozemku parc. č. 3673/17 (pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem této dražby) s příslušenstvím. Stavba se nachází v zahrádkářské osadě při ulici Orlovská. Jedná se o samostatně stojící dům nepravidelného půdorysu, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou. Příjezd je po nezpevněné areálové komunikaci. Z inženýrských sítí je možné napojení pouze na elektro. Ostatní zástavba je tvořena převážně zahrádkářskými chatami.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek