JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. - soudní exekutor Frýdek-Místek

Kolik co stojí


Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu T.G.Masaryka 1108,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 111 092

Aktuální dražba

drazba

ostatní dražby naleznete
v sekci ÚŘEDNÍ DESKA A DRAŽBY


Odměna a náklady

Soudní exekutor má ze zákona nárok na odměnu a náhradu vynaložených nákladů, spojených s prováděním exekuce a další činností. Náklady exekuce hradí povinný. Výši a způsob odměny exekutora a náhrady hotových výdajů určuje vyhláška č. 330/2001Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, v platném znění

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. je plátcem DPH, tudíž k veškerým níže uvedený úhradám je povinen připočítat daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, která je odvedena státu.

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:

do 3 000 000 Kč základu 15%
z přebývající částky až do 40.000 000 Kč základu 10%
z přebývající částky až do 50.000 000 Kč základu 5%
z přebývající částky až do 250.000 000 Kč základu 1%

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí vždy nejméně 2 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky:

Odměna za provedení exekuce vyklizením

Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci.

Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci

Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6 citované vyhlášky, tedy jako exekuci ukládající vymožení peněžité povinnosti. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonu

Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonu.

Náhrada hotových výdajů

Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Exekutorovi náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů na znalecké posudky a překlady, které je exekutor povinen prokázat. Tato náhrada není zahrnuta do paušální částky podle předchozího odstavce.

Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo shora uvedené paušální náhrady náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

Výše odměny soudního exekutora za sepisování ex. zápisu:

Za sepsání exekutorského zápisu včetně vydání jednoho stejnopisu exekutorského zápisu:

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2%
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2%
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,6%
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3%
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2%
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1%
z přebývající částky až do 100.000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05%

Částka nad 100.000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi .. 3 000 Kč

Odměna exekutora za vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu exekutorského zápisu 100 Kč. Obsahuje-li tento stejnopis exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

Výše odměny soudního exekutora za přijímání věcí do úschovy:
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,2%
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6%
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4%
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2%
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1%

Nejméně 1 000 Kč, částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí listiny do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi ...1 500 Kč.


@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek