Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00341/23-150
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Brno-město
Čas dražby:
Obec::Brno
Nejnižší podání:5.812.000,- Kč
Dražební jistota:
Způsob dražby: Offline
Popis:
Odročeno na neurčito.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 3181, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m². Součástí je stavba: Židenice, č.p. 3232, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 3181,

zapsané na listu vlastnictví č. 1313 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Židenice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka elektro, přípojka zemního plynu.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 3232. Jedná se o řadový vnitřní, přízemní, částečně podsklepený dům se šikmou sedlovou střechou a se stavebně upraveným podkrovím. Stavba je zděná, izolace vodorovná a svislá, zateplená fasáda. Dům se nachází na ulici Táborská v brněnské místní části Židenice.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek